نوشته‌ها

اظهار نامه دفاتر تجاریثبت شرکت و ثبت برند | ثبت دانا

اظهارنامه دفاتر تجاری به چه صورت است ؟

وزارت دادگستری گاهی بنا بر ماده 16 قانون تجارت دفتری به نام دفتر ثبت تجاری دایر می کند و هدف آن اجرای نظم و ضوابط امور تجاری می باشد ، اولین عملکرد این دفاتر تجاری ثبت اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور خواهد بود و همه افراد ایرانی و غ…
Call Now Button