نوشته‌ها

اقدامات پس از ثبت شرکت

اقدامات پس از ثبت شرکت

بعد از اینکه شرکت خود را به ثبت می رسانیم در اداره ثبت شرکت ها یعنی اینکه زمانی که آنها تاسیس یک نسخه از مدارکی را که امضا کرده بودیم را از اداره ثبت شرکت ها دریافت کردیم باید آگهی تاسیس را در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ برسانیم…
Call Now Button